с. ЛОЗЕН, обл. ХАСКОВО
lozen-haskovo.alle.bg

Абсурдите на днешната управа на Община Любимец

    С докладна записка от кмета на община Любимец - Янко Кючуков, на 31.01.2008 година на сесия на Общинския Съвет на гр. Любимец с решение № 26/31.01.2008 г. определи за продажба  общо 3863.50 дка гори от общински горски фонд, намиращи се в землищзта на селата Лозен, Малко градище и Белица, от които 2128.617 дка находящи се в землището на с. Лозен, 801.620 дка - в землището на с. Малко градище и 933.263 дка - в землището на с. Белица.
    Решението на ОбС - Любимец е взето в нарушение на материалните и процедурни правила на ЗОС, ЗМСМА и ЗДН и пряко засяга правата и законните интереси на населението от общината и особено на жителите на селата Лозен, Малко градище и Белица. 
    Решението е взето без знанието на жителите на общината и в частност и тези от посочените села, и директно ги ощетява с отчуждаването на исконни горски територии от землищата им, с които е свързан техния бит, различни дейности от поминъка и възможностите за отдих. Евентуално последващо изсичане на горите ще се отрази пагубно върху екологията на района, съседните земеделски имоти и наличните трайни насаждения, за които те са естествен полезащитен пояс. Такова решение, което ощетява местното население е взето с разрез с поетото чрез клетва задължение на общинските съветници, общинския кмет и кмета на с. Лозен, които подкрепят действията на част от общинските съветници, представляващи правоимащите власт, по чл. 32 ЗМСМА. То говори за директни действия против интереса на населението или за непознаване на предмета, по който са гласували. То оставя съмнение за разпореждане, изпреварващ очакваните законодателни промени за статута на тези имоти със ЗГ. 
    Решението е взето и при нарушаване на законността. Процедурата по подготовка и гласуването му е станала с нерушения на правилата по чл. 21 и следващите от ЗМСМА, както и чл 8, ал. 2 от ЗОС. Пренебрегнато е правото на местното население да участва непосредствено в решаването на такива въпроси.
    Около 20 жители на с. Лозен, разбрахме в последният момент за сесията на ОбС - Любимец, присъствахме при вземането на решението, в знак на протест и на несъгласие, но тези, които сме ги избрали, не ни взеха на сериозно и дори ни нарекоха "агитка", сякаш бяхме на стадиона, а не на общинска сесия.
   Със проявената арогантност и простота, става ясно за  безхаберието, което цари в общинаската администрация и общинския съвет на гр. Любимец.
   Петтима инициативни жители на с. Лозен: Димитрина Георгиева Петрова, Христо Митков Янъков, Дияна Христова Димитрова, Ангел Колев Георгиев и София Петрова Станева, подават жалба чрез ОбС - Любимец до Административен съд в гр. Хасково. Образувано е дело № 44/2008 г. След дългото протакане и мълчание от страна на Хасковския Административен Съд (ХАС), съдът излезна с определение на 17.03.2008 г., което гласи: 
    "Съдът счита, че обжалваното решение не засяга пряко правната сфера на жалбоподателите и следователно за тях липсва правен интерес от оспорването му...
    Предвид гореизложеното съдът счита, че подадените жалби са недопустими, поради което следва да се оставят без разглеждане, а производството по делото да се прекрати...
    Оставя без разглеждане жалбите на ...
    ... Прекратява производството по адм. дело № 44/2008 г. по описа на Административен съд - Хасково."    
   От гореизложеното определение на ХАС, става ясно за обвързаността на институциите в България, което води до съсипване на държавата и целенасочено мачкане на гражданските права.
    Определението на Хасковския административен съд го обжалвахме до Върховен административен съд - София. Бе заведено дело. Съдът ще заседава на 03.11.2008 г.
   
    
    Въпреки действията на жителите на с. Лозен и заведеното дело в Хасковския административен съд, кметът на Община Любимец - Янко Кючуков, погази законите в Република България и  на 22.02.2008 година проведе незаконен търг за продажбата на гореописаните гори от общински горски фонд.
    Заведохме още една жалба до Хасковския административен съд и бе заведено дело № 59/2008 г. 
    Опорочаването на търга бе явно. Въпреки, че представихме документи на комисията на търгага, доказващи заведеното дело в ХАС, господата не счетоха за необходимо да отложат търга до окончателно решение на съда. 
    Не бе обявено по законов ред в медиите и в публичното пространство за провеждането му. Най-заинтересованите - жителите на община Любимец не бяха уведомени за провеждането на търга.
    На самия търг се явиха двама кандидати: г-н Николай Бадев, като юридическо лице, предсатвляващо "Екотехника" и Албена Бадева, явила се като физическо лице, която преди наддаването се отказа.
    На 21.02.2008 около 22:30 часа разбрахме инцидентно, че на следващия ден ще се проведе търг за продажба на недвижими имоти общински горски фонд, находящи се в землищата на селата Лозен, Малко градище и Белица.
    На 22.02.2008 година сутринта към 9:00 часа двама човека отидохме до Любимец да проверим дали слуховете за търг са верни.
    В общинската администрация темата за търга беше табу. Наложи се да помолим общинския съветник Илиян Андреев от ПП 'Атака" да изчерпи информация, която по закон (чл. 45 от Наредба № 2 на ОбС - Любимец) трябва да е публично достояние. 
    Разбрахме за часа на търга, но мястото, където ще се проведе самият търг не бе ясно.
    Светкавично алармирахме местните ежедневници. Дойде само журналист на в. "Хасковска марица".   
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg